بایگانی

  1. Home
  2. Sitemap
نقشه سایت یا Sitemap

نقشه سایت چیست؟ نقشه سایت را در کل می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. مورد اول یک فایل به صورت HTML می باشد که بیشتر به راهنمای سایت معروف است. در این نوع فایل ما تمامی صفحات وبسایت را ب...